top of page

מחקרי מדיה - מכוניות

לחצו על השקף ועברו עם החצים ימינה

בכל שקף יש הסבר לנתונים שתראו

מחקרי מדיה - גלישה בעמודי הפייסבוק:

ניתוח סטטוסים מובילים ולא מצליחים לאורך השנה/רבעון

ניתוח מילים מוצלחות בסטטוסים

ניתוח השטאג וקישורים מוצלחים

ניתוח מספר תווים מעוררי מעורבות גבוה

ניתוח תזמוני העלאת סטטוסים (ימים בשבוע, שעות וקצב מתאים)

ניתוח סוגי סטטוסים והשפעתם על מספר המעורבים

ניתוח גולשים משפיעים על המעורבות (גולשים מובילים את השיח)

ניתוח דמוגרפי של האוהדים והתנהגותם בשיח בעמוד

ניתוח תגובות הגולשים על פני העמוד (במידה והאפשרות פתוחה בהגדרות העמוד)

ניתוח וידאו בעמודי הפייסבוק

מחקרי מדיה - פייסבוק רכב (1)
מחקרי מדיה - פייסבוק רכב (2)
מחקרי מדיה - פייסבוק רכב (3)
מחקרי מדיה - פייסבוק רכב (4)
מחקרי מדיה - פייסבוק רכב (5)
מחקרי מדיה - פייסבוק רכב (6)
מחקרי מדיה - פייסבוק רכב (7)
מחקרי מדיה - פייסבוק רכב (8)
מחקרי מדיה - פייסבוק רכב (9)
מחקרי מדיה - פייסבוק רכב (10)
מחקרי מדיה - פייסבוק רכב (11)
מחקרי מדיה - פייסבוק רכב (12)
מחקרי מדיה - פייסבוק רכב (13)
מחקרי מדיה - פייסבוק רכב (14)
מחקרי מדיה - פייסבוק רכב (15)
מחקרי מדיה - פייסבוק רכב (16)
מחקרי מדיה - פייסבוק רכב (17)
מחקרי מדיה - פייסבוק רכב (18)
מחקרי מדיה - פייסבוק רכב (19)
מחקרי מדיה - פייסבוק רכב (20)
מחקרי מדיה - פייסבוק רכב (21)
מחקרי מדיה - פייסבוק רכב (22)
מחקרי מדיה - פייסבוק רכב (23)
מחקרי מדיה - פייסבוק סיאט (1)
מחקרי מדיה - פייסבוק סיאט (2)
מחקרי מדיה - פייסבוק סיאט (3)
מחקרי מדיה - פייסבוק סיאט (4)
מחקרי מדיה - פייסבוק סיאט (5)
מחקרי מדיה - פייסבוק סיאט (6)
מחקרי מדיה - פייסבוק סיאט (7)
מחקרי מדיה - פייסבוק סיאט (8)
מחקרי מדיה - פייסבוק סיאט (9)
מחקרי מדיה - פייסבוק סיאט (10)
מחקרי מדיה - פייסבוק סיאט (11)
מחקרי מדיה - פייסבוק סיאט (12)
מחקרי מדיה - פייסבוק סיאט (13)
מחקרי מדיה - פייסבוק סיאט (14)
מחקרי מדיה - פייסבוק סיאט (15)
מחקרי מדיה - פייסבוק סיאט (16)
מחקרי מדיה - פייסבוק סיאט (17)
מחקרי מדיה - פייסבוק סיאט (18)
מחקרי מדיה - פייסבוק סיאט (19)
מחקרי מדיה - פייסבוק סיאט (20)
מחקרי מדיה - פייסבוק סיאט (21)
מחקרי מדיה - פייסבוק הונדה (1)
מחקרי מדיה - פייסבוק הונדה (2)
מחקרי מדיה - פייסבוק הונדה (3)
מחקרי מדיה - פייסבוק הונדה (4)
מחקרי מדיה - פייסבוק הונדה (5)
מחקרי מדיה - פייסבוק הונדה (6)
מחקרי מדיה - פייסבוק הונדה (7)
מחקרי מדיה - פייסבוק הונדה (8)
מחקרי מדיה - פייסבוק הונדה (9)
מחקרי מדיה - פייסבוק הונדה (10)
מחקרי מדיה - פייסבוק הונדה (11)
מחקרי מדיה - פייסבוק הונדה (12)
מחקרי מדיה - פייסבוק הונדה (13)
מחקרי מדיה - פייסבוק הונדה (14)
מחקרי מדיה - פייסבוק הונדה (15)
מחקרי מדיה - פייסבוק הונדה (16)
מחקרי מדיה - פייסבוק הונדה (17)
מחקרי מדיה - פייסבוק הונדה (18)
מחקרי מדיה - פייסבוק הונדה (19)
מחקרי מדיה - פייסבוק מזראטי (1)
מחקרי מדיה - פייסבוק מזראטי (2)
מחקרי מדיה - פייסבוק מזראטי (3)
מחקרי מדיה - פייסבוק מזראטי (4)
מחקרי מדיה - פייסבוק מזראטי (5)
מחקרי מדיה - פייסבוק מזראטי (6)
מחקרי מדיה - פייסבוק מזראטי (7)
מחקרי מדיה - פייסבוק מזראטי (8)
מחקרי מדיה - פייסבוק מזראטי (9)
מחקרי מדיה - פייסבוק מזראטי (10)
מחקרי מדיה - פייסבוק מזראטי (11)
מחקרי מדיה - פייסבוק מזראטי (12)
מחקרי מדיה - פייסבוק מזראטי (13)
מחקרי מדיה - פייסבוק מזראטי (14)
מחקרי מדיה - פייסבוק מזראטי (15)
מחקרי מדיה - פייסבוק מזראטי (16)
מחקרי מדיה - פייסבוק מזראטי (17)
מחקרי מדיה - פייסבוק מזראטי (18)
מחקרי מדיה - פייסבוק מזראטי (19)
מחקרי מדיה - פייסבוק פרארי (1)
מחקרי מדיה - פייסבוק פרארי (2)
מחקרי מדיה - פייסבוק פרארי (3)
מחקרי מדיה - פייסבוק פרארי (4)
מחקרי מדיה - פייסבוק פרארי (5)
מחקרי מדיה - פייסבוק פרארי (6)
מחקרי מדיה - פייסבוק פרארי (7)
מחקרי מדיה - פייסבוק פרארי (8)
מחקרי מדיה - פייסבוק פרארי (9)
מחקרי מדיה - פייסבוק פרארי (10)
מחקרי מדיה - פייסבוק פרארי (11)
מחקרי מדיה - פייסבוק פרארי (12)
מחקרי מדיה - פייסבוק פרארי (13)
מחקרי מדיה - פייסבוק פרארי (14)
מחקרי מדיה - פייסבוק פרארי (15)
מחקרי מדיה - פייסבוק פרארי (16)
מחקרי מדיה - פייסבוק פרארי (17)
מחקרי מדיה - פייסבוק פרארי (18)
מחקרי מדיה - פייסבוק פרארי (19)
מחקרי מדיה - פייסבוק סובארו (1)
מחקרי מדיה - פייסבוק סובארו (2)
מחקרי מדיה - פייסבוק סובארו (3)
מחקרי מדיה - פייסבוק סובארו (4)
מחקרי מדיה - פייסבוק סובארו (5)
מחקרי מדיה - פייסבוק סובארו (6)
מחקרי מדיה - פייסבוק סובארו (7)
מחקרי מדיה - פייסבוק סובארו (8)
מחקרי מדיה - פייסבוק סובארו (9)
מחקרי מדיה - פייסבוק סובארו (10)
מחקרי מדיה - פייסבוק סובארו (11)
מחקרי מדיה - פייסבוק סובארו (12)
מחקרי מדיה - פייסבוק סובארו (13)
מחקרי מדיה - פייסבוק סובארו (14)
מחקרי מדיה - פייסבוק סובארו (15)
מחקרי מדיה - פייסבוק סובארו (16)
מחקרי מדיה - פייסבוק סובארו (17)
מחקרי מדיה - פייסבוק סובארו (18)
מחקרי מדיה - פייסבוק סובארו (19)
מחקרי מדיה - פייסבוק סובארו (20)
מחקרי מדיה - פייסבוק טויוטה (1)
מחקרי מדיה - פייסבוק טויוטה (2)
מחקרי מדיה - פייסבוק טויוטה (3)
מחקרי מדיה - פייסבוק טויוטה (4)
מחקרי מדיה - פייסבוק טויוטה (5)
מחקרי מדיה - פייסבוק טויוטה (6)
מחקרי מדיה - פייסבוק טויוטה (7)
מחקרי מדיה - פייסבוק טויוטה (8)
מחקרי מדיה - פייסבוק טויוטה (9)
מחקרי מדיה - פייסבוק טויוטה (10)
מחקרי מדיה - פייסבוק טויוטה (11)
מחקרי מדיה - פייסבוק טויוטה (12)
מחקרי מדיה - פייסבוק טויוטה (13)
מחקרי מדיה - פייסבוק טויוטה (14)
מחקרי מדיה - פייסבוק טויוטה (15)
מחקרי מדיה - פייסבוק טויוטה (16)
מחקרי מדיה - פייסבוק טויוטה (17)
מחקרי מדיה - פייסבוק טויוטה (18)
מחקרי מדיה - פייסבוק טויוטה (19)
מחקרי מדיה - פייסבוק טויוטה (20)
מחקרי מדיה - פייסבוק טויוטה (21)
מחקרי מדיה - פייסבוק טויוטה (22)
מחקרי מדיה – מגמות גלישה במנועי החיפוש:

מחקר מילות מפתח של חיפוש במנועי החיפוש

ניתוח של מילים מובילות לאורך השנים, לזיהוי מגמות והבנת טרנדים

מחקרי מדיה - גוגל רכב (1)
מחקרי מדיה - גוגל רכב (2)
מחקרי מדיה - גוגל רכב (3)
מחקרי מדיה - גוגל רכב (4)
מחקרי מדיה - גוגל רכב (5)
מחקרי מדיה - גוגל רכב (6)
מחקרי מדיה - גוגל רכב (7)
מחקרי מדיה - גוגל רכב (8)
מחקרי מדיה - גוגל רכב (9)
מחקרי מדיה - גוגל רכב (10)
מחקרי מדיה - גוגל רכב (11)
מחקרי מדיה - גלישה באתרי אינטרנט:

מספר כניסות לאתרים (השוואה בין 5 אתרים שונים)

ניתוח זמן גלישה באתרים

ניתוח מספר עמודים שעובר כל גולש

נושאים המעניינים את הגולשים באתר

כיצד הגיעו הגולשים לאתר

אילו אתרים חיצוניים מעבירים גולשים אל האתרים במחקר

אילו מילים חיפשו הגולשים במנועי החיפוש, שהביאו אותם לאתר

מידת ההשפעה של מדיה החברתית על הכניסות לאתר

מחקרי מדיה - אתרי רכב (1)
מחקרי מדיה - אתרי רכב (2)
מחקרי מדיה - אתרי רכב (3)
מחקרי מדיה - אתרי רכב (4)
מחקרי מדיה - אתרי רכב (5)
מחקרי מדיה - אתרי רכב (6)
מחקרי מדיה - אתרי רכב (7)
מחקרי מדיה - אתרי רכב (8)
מחקרי מדיה - אתרי רכב (9)
מחקרי מדיה - אתרי רכב (10)
מחקרי מדיה - אתרי רכב (11)
מחקרי מדיה - אתרי רכב (12)
מחקרי מדיה - אתרי רכב (13)
מחקרי מדיה - אתרי רכב (14)
מחקרי מדיה - אתרי רכב (15)
מחקרי מדיה - אתרי רכב (16)
מחקרי מדיה - אתרי רכב (17)

מחקרים נוספים

לחץ על המחקר שמעניין אותך:

רוצה לראות תוצאות גם אצלך?
הזן את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

תודה

bottom of page